Головна » Управління » Положення

Положення

   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                    Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 01.07.08  № 251

Заступник голови облдержадміністрації ________ М.А.Черненко

ПОЛОЖЕННЯ

про управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю обласної державної адміністрації

 

1. Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю /далі - управління/ є структурним підрозділом Житомирської обласної державної адміністрації і в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України. Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та цим Положенням.

2. Основними завданнями управління є:

 • аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів в області;
 • сприяння органам виконавчої влади районів і міст у розвитку їх зв'язків з політичними партіями, громадськими організаціями та засобами масової інформації;
 • інформаційно-аналітичне забезпечення, здійснення внутрішньої політики держави в області;
 • реалізація державної політики у сфері міжнаціональних відносин, сприяння  консолідації та розвитку української нації, забезпечення прав національних меншин та права громадян на свободу світогляду і віросповідання; сприяння гармонізації міжконфесійних відносин.

3. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 • аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів в області;
 • забезпечує функціонування системи постійного вивчення громадсько-політичних настроїв населення та дає оцінку суспільно-політичній ситуації в області;
 • узагальнює громадську думку та реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя, здійснює прогнозування можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень;
 • готує інформаційно-аналітичні матеріали для голови облдержадміністрації та вносить відповідні пропозиції щодо формування і реалізації внутрішньої політики, готує відповідні проекти документів з цих питань;
 • за дорученням голови облдержадміністрації розглядає заяви громадян і установ, скарги, інші питання, що належать до компетенції управління;
 • готує пропозиції та матеріали для відповідей, доповідей керівників облдержадміністрації з вказаних проблем на нарадах;
 • організовує прес-конференції, брифінги, інтерв'ю, виступи голови та заступників голови облдержадміністрації в електронних та друкованих засобах масової інформації;
 • аналізує публікації, теле- і радіопередач та готує відповідні інформаційні матеріали для голови державної адміністрації;
 • аналізує діяльність політичних партій та громадських організацій в області, розробляє пропозиції, організовує та здійснює роботу щодо поліпшення взаємодії виконавчих органів влади з політичними партіями та громадськими організаціями у справі їх залучення до здійснення соціально-економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства;
 • бере участь у розробці відповідних розділів проектів бюджету та програми соціально-економічного розвитку області;
 • бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з питань внутрішньої політики;
 • за дорученням голови облдержадміністрації дає роз'яснення щодо виданих ним розпоряджень з питань внутрішньої політики;
 • надає організаційно-методичну, експертно-аналітичну та іншу допомогу структурним підрозділам облдержадміністрації у вирішенні питань, що стосуються формування і здійснення внутрішньої політики в регіоні;
 • вивчає та аналізує тенденції етнонаціонального та етнокультурного розвитку регіону, розробляє поточні та довгострокові прогнози розвитку міжнаціональних та міжконфесійних відносин;
 • координує взаємодію місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань міжнаціональних та міжконфесійних відносин;
 • контролює дотримання законодавства щодо прав  національних меншин, свободи світогляду і віросповідання та про релігійні організації, узагальнює практику його застосування, вивчає релігійну ситуацію та процеси, що відбуваються у релігійному середовищі, готує і подає відповідні інформаційні матеріали на розгляд голови держадміністрації та Держкомнацрелігій;
 • вживає у межах своєї компетенції заходів до запобігання проявам розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі у регіоні;
 • надає методичну допомогу місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань застосування законодавства щодо забезпечення прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання та про релігійні організації;
 • сприяє у налагодженні взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань, вирішенні спірних міжцерковних питань, проведенні богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій, а також паломництві віруючих в участі релігійних організацій (на їх прохання) у міжнародних релігійних форумах, налагодженні їх зв'язків із зарубіжними релігійними організаціями;
 • здійснює попередній розгляд поданих на реєстрацію статутів (положень) релігійних громад, а також змін і доповнень до них, перевіряє їх відповідність законодавству та подає пропозиції голові облдержадміністрації; веде облік (реєстр) релігійних організацій, що діють у регіоні, та культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні, що належать релігійним організаціям та/або використовуються ними; розглядає в установленому законодавством порядку звернення фізичних і юридичних осіб з питань, що належать до його компетенції. 

 

4. Управління має право:

 • залучати спеціалістів інших підрозділів облдержадміністрації. підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян /за погодженням з їх керівниками/, а також вчених і фахівців на договірній основі до розгляду питань, що належать до його компетенції;
 • одержувати в установленому порядку від інших підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи та матеріали, а від місцевих органів статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 • використовувати системи зв'язку і комунікації, що існують в облдержадміністрації.

5. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади згідно з розпорядженням головою обласної державної адміністрації за поданням заступника голови облдержадміністрації.

Начальник управління має двох заступників. Заступники начальника управління призначаються на посади та звільняються з посад згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації за поданням начальника управління, погодженим із заступником голови облдержадміністрації. Інші працівники управління призначаються на посади та звільняються з посад начальником управління.

6. Начальник управління:

 • здійснює керівництво діяльністю управління і несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, здійснення ним своїх функцій;
 • визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівника відділу та завідувачів секторів за керівництво ділянками роботи, затверджує Положення про структурні підрозділи та функціональні обов'язки працівників управління;
 • розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління;
 • видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

7. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установах банку, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням. Управління утримується за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на утримання облдержадміністрації. Гранична чисельність, кошторис доходів та видатків затверджується головою обласної державної адміністрації за погодженням з фінансовим управлінням облдержадміністрації.

 • Місцеві інтернет-ресурси
   • Володарсько-Волинська РДА
   • Житомирська РДА
   • Коростенська РДА
   • Коростишівська РДА
   • Любарська РДА
   • Лугинська РДА
   • Малинська РДА
   • Новоград-Волинська РДА
   • Ружинська РДА
   • Червоноармійська РДА
   • Черняхівська РДА
   • м.Бердичів
   • м.Коростень
   • м.Новоград-Волинський
   • м.Житомир
Сайт Президента України Сайт Верховної Ради Урядовий Портал Житомирська обласна державна адміністрація Житомирська обласна рада Державний комітет України у справах національностей та релігій